میلگرد آجدار

قیمت میلگرد آجدار
تاریخ آخرین بروزرسانی : 2 ماه پیش روز پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
میلگرد آجدار سایز 12 فولاد معراج البرز گلستان A3 شاخه 12 متری میلگرد آجدار 12 فولاد معراج البرز گلستان - گلستان فولاد معراج البرز گلستان 17,200 تومان
میلگرد آجدار سایز 14 فولاد معراج البرز گلستان A3 شاخه 12 متری میلگرد آجدار 14 فولاد معراج البرز گلستان - گلستان فولاد معراج البرز گلستان 17,200 تومان
میلگرد آجدار سایز 16 فولاد معراج البرز گلستان A3 شاخه 12 متری میلگرد آجدار 16 فولاد معراج البرز گلستان - گلستان فولاد معراج البرز گلستان 17,200 تومان
میلگرد آجدار سایز 18 فولاد معراج البرز گلستان A3 شاخه 12 متری میلگرد آجدار 18 فولاد معراج البرز گلستان - گلستان فولاد معراج البرز گلستان 17,200 تومان
میلگرد آجدار سایز 20 فولاد معراج البرز گلستان A3 شاخه 12 متری میلگرد آجدار 20 فولاد معراج البرز گلستان - گلستان فولاد معراج البرز گلستان 17,200 تومان
میلگرد آجدار سایز 8 ذوب آهن مهیار اردبیل A2 شاخه 12 متری میلگرد آجدار 8 ذوب آهن مهیار اردبیل - اردبیل ذوب آهن مهیار اردبیل 0 تومان
میلگرد آجدار سایز 8 ذوب آهن مهیار اردبیل A3 شاخه 12 متری میلگرد آجدار 8 ذوب آهن مهیار اردبیل - اردبیل ذوب آهن مهیار اردبیل 0 تومان
میلگرد آجدار سایز 10 ذوب آهن مهیار اردبیل A2 شاخه 12 متری میلگرد آجدار 10 ذوب آهن مهیار اردبیل - اردبیل ذوب آهن مهیار اردبیل 17,750 تومان
میلگرد آجدار سایز 10 ذوب آهن مهیار اردبیل A3 شاخه 12 متری میلگرد آجدار 10 ذوب آهن مهیار اردبیل - اردبیل ذوب آهن مهیار اردبیل 17,950 تومان
میلگرد آجدار سایز 12 ذوب آهن مهیار اردبیل A2 شاخه 12 متری میلگرد آجدار 12 ذوب آهن مهیار اردبیل - اردبیل ذوب آهن مهیار اردبیل 17,650 تومان
میلگرد آجدار سایز 12 ذوب آهن مهیار اردبیل A3 شاخه 12 متری میلگرد آجدار 12 ذوب آهن مهیار اردبیل - اردبیل ذوب آهن مهیار اردبیل 17,700 تومان
میلگرد آجدار سایز 14 ذوب آهن مهیار اردبیل A3 شاخه 12 متری میلگرد آجدار 14 ذوب آهن مهیار اردبیل - اردبیل ذوب آهن مهیار اردبیل 17,500 تومان
میلگرد آجدار سایز 16 ذوب آهن مهیار اردبیل A3 شاخه 12 متری میلگرد آجدار 16 ذوب آهن مهیار اردبیل - اردبیل ذوب آهن مهیار اردبیل 17,500 تومان
میلگرد آجدار سایز 18 ذوب آهن مهیار اردبیل A3 شاخه 12 متری میلگرد آجدار 18 ذوب آهن مهیار اردبیل - اردبیل ذوب آهن مهیار اردبیل 17,500 تومان
میلگرد آجدار سایز 20 ذوب آهن مهیار اردبیل A3 شاخه 12 متری میلگرد آجدار 20 ذوب آهن مهیار اردبیل - اردبیل ذوب آهن مهیار اردبیل 17,500 تومان
میلگرد آجدار سایز 22 ذوب آهن مهیار اردبیل A3 شاخه 12 متری میلگرد آجدار 22 ذوب آهن مهیار اردبیل - اردبیل ذوب آهن مهیار اردبیل 17,500 تومان
میلگرد آجدار سایز 25 ذوب آهن مهیار اردبیل A3 شاخه 12 متری میلگرد آجدار 25 ذوب آهن مهیار اردبیل - اردبیل ذوب آهن مهیار اردبیل 17,500 تومان
میلگرد آجدار سایز 28 ذوب آهن مهیار اردبیل A3 شاخه 12 متری میلگرد آجدار 28 ذوب آهن مهیار اردبیل - اردبیل ذوب آهن مهیار اردبیل 17,500 تومان
میلگرد آجدار سایز 32 ذوب آهن مهیار اردبیل A3 شاخه 12 متری میلگرد آجدار 32 ذوب آهن مهیار اردبیل - اردبیل ذوب آهن مهیار اردبیل 17,500 تومان
میلگرد آجدار سایز 8 حسن رود (گیلان) A2 شاخه 12 متری میلگرد آجدار 8 حسن رود (گیلان) - گیلان حسن رود (گیلان) 18,250 تومان
میلگرد آجدار سایز 10 حسن رود (گیلان) A2 شاخه 12 متری میلگرد آجدار 10 حسن رود (گیلان) - گیلان حسن رود (گیلان) 17,800 تومان
میلگرد آجدار سایز 12 حسن رود (گیلان) A3 شاخه 12 متری میلگرد آجدار 12 حسن رود (گیلان) - گیلان حسن رود (گیلان) 17,800 تومان
میلگرد آجدار سایز 14 حسن رود (گیلان) A3 شاخه 12 متری میلگرد آجدار 14 حسن رود (گیلان) - گیلان حسن رود (گیلان) 17,550 تومان
میلگرد آجدار سایز 16 حسن رود (گیلان) A3 شاخه 12 متری میلگرد آجدار 16 حسن رود (گیلان) - گیلان حسن رود (گیلان) 17,550 تومان
میلگرد آجدار سایز 18 حسن رود (گیلان) A3 شاخه 12 متری میلگرد آجدار 18 حسن رود (گیلان) - گیلان حسن رود (گیلان) 17,550 تومان
میلگرد آجدار سایز 20 حسن رود (گیلان) A3 شاخه 12 متری میلگرد آجدار 20 حسن رود (گیلان) - گیلان حسن رود (گیلان) 17,550 تومان
میلگرد آجدار سایز 8 امیر کبیر خزر A2 شاخه 12 متری میلگرد آجدار 8 امیر کبیر خزر - رشت امیر کبیر خزر 0 تومان
میلگرد آجدار سایز 10 امیر کبیر خزر A2 شاخه 12 متری میلگرد آجدار 10 امیر کبیر خزر - رشت امیر کبیر خزر 0 تومان
میلگرد آجدار سایز 10 امیر کبیر خزر A3 شاخه 12 متری میلگرد آجدار 10 امیر کبیر خزر - رشت امیر کبیر خزر 17,900 تومان
میلگرد آجدار سایز 12 امیر کبیر خزر A3 شاخه 12 متری میلگرد آجدار 12 امیر کبیر خزر - رشت امیر کبیر خزر 17,750 تومان
میلگرد آجدار سایز 14 امیر کبیر خزر A3 شاخه 12 متری میلگرد آجدار 14 امیر کبیر خزر - رشت امیر کبیر خزر 17,500 تومان
میلگرد آجدار سایز 16 امیر کبیر خزر A3 شاخه 12 متری میلگرد آجدار 16 امیر کبیر خزر - رشت امیر کبیر خزر 17,500 تومان
میلگرد آجدار سایز 18 امیر کبیر خزر A3 شاخه 12 متری میلگرد آجدار 18 امیر کبیر خزر - رشت امیر کبیر خزر 17,500 تومان
میلگرد آجدار سایز 20 امیر کبیر خزر A3 شاخه 12 متری میلگرد آجدار 20 امیر کبیر خزر - رشت امیر کبیر خزر 17,500 تومان
میلگرد آجدار سایز 22 امیر کبیر خزر A3 شاخه 12 متری میلگرد آجدار 22 امیر کبیر خزر - رشت امیر کبیر خزر 17,500 تومان
میلگرد آجدار سایز 25 امیر کبیر خزر A3 شاخه 12 متری میلگرد آجدار 25 امیر کبیر خزر - رشت امیر کبیر خزر 17,500 تومان
میلگرد آجدار سایز 28 امیر کبیر خزر A3 شاخه 12 متری میلگرد آجدار 28 امیر کبیر خزر - رشت امیر کبیر خزر 17,500 تومان
میلگرد آجدار سایز 32 امیر کبیر خزر A3 شاخه 12 متری میلگرد آجدار 32 امیر کبیر خزر - رشت امیر کبیر خزر 17,500 تومان
میلگرد آجدار سایز 8 کیان کاشان A2 شاخه 12 متری میلگرد آجدار 8 کیان کاشان - کاشان کیان کاشان 18,200 تومان
میلگرد آجدار سایز 10 کیان کاشان A2 شاخه 12 متری میلگرد آجدار 10 کیان کاشان - کاشان کیان کاشان 18,100 تومان
میلگرد آجدار سایز 12 کیان کاشان A2 شاخه 12 متری میلگرد آجدار 12 کیان کاشان - کاشان کیان کاشان 18,100 تومان
میلگرد آجدار سایز 14 کیان کاشان A2 شاخه 12 متری میلگرد آجدار 14 کیان کاشان - کاشان کیان کاشان 18,000 تومان
میلگرد آجدار سایز 16 کیان کاشان A2 شاخه 12 متری میلگرد آجدار 16 کیان کاشان - کاشان کیان کاشان 18,000 تومان
میلگرد آجدار سایز 8 ظفر بناب A2 شاخه 12 متری میلگرد آجدار 8 ظفر بناب - بناب (آذربایجان شرقی) ظفر بناب 17,950 تومان
میلگرد آجدار سایز 10 ظفر بناب A2 شاخه 12 متری میلگرد آجدار 10 ظفر بناب - بناب (آذربایجان شرقی) ظفر بناب 17,750 تومان
میلگرد آجدار سایز 12 ظفر بناب A3 شاخه 12 متری میلگرد آجدار 12 ظفر بناب - بناب (آذربایجان شرقی) ظفر بناب 17,750 تومان
میلگرد آجدار سایز 14 ظفر بناب A3 شاخه 12 متری میلگرد آجدار 14 ظفر بناب - بناب (آذربایجان شرقی) ظفر بناب 17,550 تومان
میلگرد آجدار سایز 16 ظفر بناب A3 شاخه 12 متری میلگرد آجدار 16 ظفر بناب - بناب (آذربایجان شرقی) ظفر بناب 17,550 تومان
میلگرد آجدار سایز 18 ظفر بناب A3 شاخه 12 متری میلگرد آجدار 18 ظفر بناب - بناب (آذربایجان شرقی) ظفر بناب 17,550 تومان
میلگرد آجدار سایز 20 ظفر بناب A3 شاخه 12 متری میلگرد آجدار 20 ظفر بناب - بناب (آذربایجان شرقی) ظفر بناب 17,550 تومان
میلگرد آجدار سایز 22 ظفر بناب A3 شاخه 12 متری میلگرد آجدار 22 ظفر بناب - بناب (آذربایجان شرقی) ظفر بناب 17,550 تومان
میلگرد آجدار سایز 25 ظفر بناب A3 شاخه 12 متری میلگرد آجدار 25 ظفر بناب - بناب (آذربایجان شرقی) ظفر بناب 17,550 تومان
میلگرد آجدار سایز 28 ظفر بناب A3 شاخه 12 متری میلگرد آجدار 28 ظفر بناب - بناب (آذربایجان شرقی) ظفر بناب 0 تومان
میلگرد آجدار سایز 32 ظفر بناب A3 شاخه 12 متری میلگرد آجدار 32 ظفر بناب - بناب (آذربایجان شرقی) ظفر بناب 0 تومان
میلگرد آجدار سایز 8 هشترود A2 شاخه 12 متری میلگرد آجدار 8 هشترود - هشترود (آذربایجان شرقی) هشترود 18,250 تومان
میلگرد آجدار سایز 10 هشترود A2 شاخه 12 متری میلگرد آجدار 10 هشترود - هشترود (آذربایجان شرقی) هشترود 18,100 تومان
میلگرد آجدار سایز 12 هشترود A3 شاخه 12 متری میلگرد آجدار 12 هشترود - هشترود (آذربایجان شرقی) هشترود 18,100 تومان
میلگرد آجدار سایز 14 هشترود A3 شاخه 12 متری میلگرد آجدار 14 هشترود - هشترود (آذربایجان شرقی) هشترود 17,600 تومان
میلگرد آجدار سایز 16 هشترود A3 شاخه 12 متری میلگرد آجدار 16 هشترود - هشترود (آذربایجان شرقی) هشترود 17,600 تومان
میلگرد آجدار سایز 18 هشترود A3 شاخه 12 متری میلگرد آجدار 18 هشترود - هشترود (آذربایجان شرقی) هشترود 17,600 تومان
میلگرد آجدار سایز 20 هشترود A3 شاخه 12 متری میلگرد آجدار 20 هشترود - هشترود (آذربایجان شرقی) هشترود 17,600 تومان
میلگرد آجدار سایز 22 هشترود A3 شاخه 12 متری میلگرد آجدار 22 هشترود - هشترود (آذربایجان شرقی) هشترود 17,600 تومان
میلگرد آجدار سایز 25 هشترود A3 شاخه 12 متری میلگرد آجدار 25 هشترود - هشترود (آذربایجان شرقی) هشترود 0 تومان
میلگرد آجدار سایز 8 فولاد سپهر ایرانیان A2 شاخه 12 متری میلگرد آجدار 8 سپهر ایرانیان - تهران سپهر ایرانیان 18,020 تومان
میلگرد آجدار سایز 8 فولاد سپهر ایرانیان A3 شاخه 12 متری میلگرد آجدار 8 سپهر ایرانیان - تهران سپهر ایرانیان 0 تومان
میلگرد آجدار سایز 10 فولاد سپهر ایرانیان A2 شاخه 12 متری میلگرد آجدار 10 سپهر ایرانیان - تهران سپهر ایرانیان 0 تومان
میلگرد آجدار سایز 10 فولاد سپهر ایرانیان A3 شاخه 12 متری میلگرد آجدار 10 سپهر ایرانیان - تهران سپهر ایرانیان 0 تومان
میلگرد آجدار سایز 12 فولاد سپهر ایرانیان A2 شاخه 12 متری میلگرد آجدار 12 سپهر ایرانیان - تهران سپهر ایرانیان 0 تومان
میلگرد آجدار سایز 12 فولاد سپهر ایرانیان A3 شاخه 12 متری میلگرد آجدار 12 سپهر ایرانیان - تهران سپهر ایرانیان 0 تومان
میلگرد آجدار سایز 18 فولاد سپهر ایرانیان A2 شاخه 12 متری میلگرد آجدار 18 سپهر ایرانیان - تهران سپهر ایرانیان 0 تومان
میلگرد آجدار سایز 20 فولاد سپهر ایرانیان A2 شاخه 12 متری میلگرد آجدار 20 سپهر ایرانیان - تهران سپهر ایرانیان 0 تومان
میلگرد آجدار سایز 8 پارس آرمان A2 میلگرد آجدار 8 پارس آرمان - تاکستان (قزوین) پارس آرمان 18,000 تومان
میلگرد آجدار سایز 10 پارس آرمان A2 میلگرد آجدار 10 پارس آرمان - تاکستان (قزوین) پارس آرمان 17,600 تومان
میلگرد آجدار سایز 12 پارس آرمان A2 میلگرد آجدار 12 پارس آرمان - تاکستان (قزوین) پارس آرمان 17,600 تومان
میلگرد آجدار سایز 8 سیادن ابهر A2 شاخه 12 متری میلگرد آجدار 8 سیادن ابهر - ابهر (زنجان) سیادن ابهر 17,900 تومان
میلگرد آجدار سایز 10 سیادن ابهر A2 شاخه 12 متری میلگرد آجدار 10 سیادن ابهر - ابهر (زنجان) سیادن ابهر 17,400 تومان
میلگرد آجدار سایز 10 سیادن ابهر A3 شاخه 12 متری میلگرد آجدار 10 سیادن ابهر - ابهر (زنجان) سیادن ابهر 17,800 تومان
میلگرد آجدار سایز 12 سیادن ابهر A2 شاخه 12 متری میلگرد آجدار 12 سیادن ابهر - ابهر (زنجان) سیادن ابهر 17,400 تومان
میلگرد آجدار سایز 12 سیادن ابهر A3 شاخه 12 متری میلگرد آجدار 12 سیادن ابهر - ابهر (زنجان) سیادن ابهر 17,800 تومان
میلگرد آجدار سایز 14 سیادن ابهر A3 شاخه 12 متری میلگرد آجدار 14 سیادن ابهر - ابهر (زنجان) سیادن ابهر 17,200 تومان
میلگرد آجدار سایز 16 سیادن ابهر A3 شاخه 12 متری میلگرد آجدار 16 سیادن ابهر - ابهر (زنجان) سیادن ابهر 17,200 تومان
میلگرد آجدار سایز 18 سیادن ابهر A3 شاخه 12 متری میلگرد آجدار 18 سیادن ابهر - ابهر (زنجان) سیادن ابهر 17,200 تومان
میلگرد آجدار سایز 20 سیادن ابهر A3 شاخه 12 متری میلگرد آجدار 20 سیادن ابهر - ابهر (زنجان) سیادن ابهر 17,200 تومان
میلگرد آجدار سایز 22 سیادن ابهر A3 شاخه 12 متری میلگرد آجدار 22 سیادن ابهر - ابهر (زنجان) سیادن ابهر 17,200 تومان
میلگرد آجدار سایز 25 سیادن ابهر A3 شاخه 12 متری میلگرد آجدار 25 سیادن ابهر - ابهر (زنجان) سیادن ابهر 17,200 تومان
میلگرد آجدار سایز 28 سیادن ابهر A3 شاخه 12 متری میلگرد آجدار 28 سیادن ابهر - ابهر (زنجان) سیادن ابهر 17,200 تومان
میلگرد آجدار سایز 8 حدید سیرجان A2 شاخه 12 متری میلگرد آجدار 8 سیرجان حدید جنوب - سیرجان (کرمان) سیرجان حدید 17,950 تومان
میلگرد آجدار سایز 10 حدید سیرجان A2 شاخه 12 متری میلگرد آجدار 10 سیرجان حدید جنوب - سیرجان (کرمان) سیرجان حدید 17,850 تومان
میلگرد آجدار سایز 12 حدید سیرجان A2 شاخه 12 متری میلگرد آجدار 12 سیرجان حدید جنوب - سیرجان (کرمان) سیرجان حدید 0 تومان
میلگرد آجدار سایز 12 حدید سیرجان A3 شاخه 12 متری میلگرد آجدار 12 سیرجان حدید جنوب - سیرجان (کرمان) سیرجان حدید 17,850 تومان
میلگرد آجدار سایز 14 حدید سیرجان A2 شاخه 12 متری میلگرد آجدار 14 سیرجان حدید جنوب - سیرجان (کرمان) سیرجان حدید 17,650 تومان
میلگرد آجدار سایز 14 حدید سیرجان A3 شاخه 12 متری میلگرد آجدار 14 سیرجان حدید جنوب - سیرجان (کرمان) سیرجان حدید 17,650 تومان
میلگرد آجدار سایز 16 حدید سیرجان A2 شاخه 12 متری میلگرد آجدار 16 سیرجان حدید جنوب - سیرجان (کرمان) سیرجان حدید 17,650 تومان
میلگرد آجدار سایز 16 حدید سیرجان A3 شاخه 12 متری میلگرد آجدار 16 سیرجان حدید جنوب - سیرجان (کرمان) سیرجان حدید 17,650 تومان
میلگرد آجدار سایز 18 حدید سیرجان A3 شاخه 12 متری میلگرد آجدار 18 سیرجان حدید جنوب - سیرجان (کرمان) سیرجان حدید 17,650 تومان
میلگرد آجدار سایز 20 حدید سیرجان A3 شاخه 12 متری میلگرد آجدار 20 سیرجان حدید جنوب - سیرجان (کرمان) سیرجان حدید 17,650 تومان
میلگرد آجدار سایز 22 حدید سیرجان A3 شاخه 12 متری میلگرد آجدار 22 سیرجان حدید جنوب - سیرجان (کرمان) سیرجان حدید 17,650 تومان
میلگرد آجدار سایز 25 حدید سیرجان A3 شاخه 12 متری میلگرد آجدار 25 سیرجان حدید جنوب - سیرجان (کرمان) سیرجان حدید 17,650 تومان
میلگرد آجدار سایز 8 راد همدان A3 شاخه 12 متری میلگرد آجدار 8 کارخانه همدان راد همدان 18,605 تومان
میلگرد آجدار سایز 10 راد همدان A3 شاخه 12 متری میلگرد آجدار 10 کارخانه همدان راد همدان 18,355 تومان
میلگرد آجدار سایز 12 راد همدان A3 شاخه 12 متری میلگرد آجدار 12 کارخانه همدان راد همدان 18,105 تومان
میلگرد آجدار سایز 14 راد همدان A3 شاخه 12 متری میلگرد آجدار 14 کارخانه همدان راد همدان 18,005 تومان
میلگرد آجدار سایز 16 راد همدان A3 شاخه 12 متری میلگرد آجدار 16 کارخانه همدان راد همدان 18,005 تومان
میلگرد آجدار سایز 18 راد همدان A3 شاخه 12 متری میلگرد آجدار 18 کارخانه همدان راد همدان 18,005 تومان
میلگرد آجدار سایز 20 راد همدان A3 شاخه 12 متری میلگرد آجدار 20 کارخانه همدان راد همدان 18,005 تومان
میلگرد آجدار سایز 22 راد همدان A3 شاخه 12 متری میلگرد آجدار 22 کارخانه همدان راد همدان 18,005 تومان
میلگرد آجدار سایز 25 راد همدان A3 شاخه 12 متری میلگرد آجدار 25 کارخانه همدان راد همدان 18,005 تومان
میلگرد آجدار سایز 28 راد همدان A3 شاخه 12 متری میلگرد آجدار 28 کارخانه همدان راد همدان 18,005 تومان
میلگرد آجدار سایز 32 راد همدان A3 شاخه 12 متری میلگرد آجدار 32 کارخانه همدان راد همدان 18,205 تومان
میلگرد آجدار سایز 12 ذوب آهن اصفهان A3 شاخه 12 متری میلگرد آجدار 12 کارخانه ذوب آهن اصفهان 0 تومان
میلگرد آجدار سایز 14 ذوب آهن اصفهان A3 شاخه 12 متری میلگرد آجدار 14 کارخانه ذوب آهن اصفهان 17,250 تومان
میلگرد آجدار سایز 18 ذوب آهن اصفهان A3 شاخه 12 متری میلگرد آجدار 18 کارخانه ذوب آهن اصفهان 17,150 تومان
میلگرد آجدار سایز 20 ذوب آهن اصفهان A3 شاخه 12 متری میلگرد آجدار 20 کارخانه ذوب آهن اصفهان 17,200 تومان
میلگرد آجدار سایز 22 ذوب آهن اصفهان A3 شاخه 12 متری میلگرد آجدار 22 کارخانه ذوب آهن اصفهان 17,100 تومان
میلگرد آجدار سایز 25 ذوب آهن اصفهان A3 شاخه 12 متری میلگرد آجدار 25 کارخانه ذوب آهن اصفهان 0 تومان
میلگرد آجدار سایز 28 ذوب آهن اصفهان A3 شاخه 12 متری میلگرد آجدار 28 کارخانه ذوب آهن اصفهان 17,100 تومان
میلگرد آجدار سایز 32 ذوب آهن اصفهان A3 شاخه 12 متری میلگرد آجدار 32 کارخانه ذوب آهن اصفهان 17,100 تومان