محصولات مفتولی

قیمت محصولات مفتولی
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1 سال پیش روز پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
مش آجدار ضخامت 6 مش آجدار تهران 0 تومان
مش آجدار ضخامت 8 مش آجدار تهران 0 تومان
مش آجدار ضخامت 10 مش آجدار تهران 0 تومان
مش آجدار ضخامت 12 مش آجدار تهران 0 تومان
حرارتی ضخامت 4.8 گرید 1008 زیگزاگ و حرارتی انبار اصفهان آهن 0 تومان
زیگزاگ 55 سانتی ضخامت 4.8 گرید 1008 زیگزاگ و حرارتی 55 انبار اصفهان آهن 0 تومان
زیگزاگ 65 سانتی ضخامت 4.8 گرید 1008 زیگزاگ و حرارتی 65 انبار اصفهان آهن 0 تومان
زیگزاگ 75 سانتی ضخامت 4.8 گرید 1008 زیگزاگ و حرارتی 75 انبار اصفهان آهن 0 تومان
سیم مفتولی سیاه ضخامت 1.5 سیم مفتولی سیاه انبار اصفهان آهن 0 تومان
سیم مفتولی سیاه ضخامت 2.5 سیم مفتولی سیاه انبار اصفهان آهن 0 تومان
سیم مفتولی سیاه ضخامت 1.5 سیم مفتولی سیاه انبار اصفهان آهن 0 تومان
سیم مفتولی سیاه ضخامت 2.5 سیم مفتولی سیاه انبار اصفهان آهن 0 تومان
سیم مفتولی سیاه ضخامت 1.5 سیم مفتولی سیاه انبار اصفهان آهن 0 تومان
سیم مفتولی سیاه ضخامت 2.5 سیم مفتولی سیاه انبار اصفهان آهن 0 تومان
میلگرد کلاف ذوب آهن سایز 5.5 گرید 1008 کلاف 5.5 ذوب آهن - اصفهان ذوب آهن اصفهان 0 تومان
میلگرد کلاف ذوب آهن سایز 6.5 گرید 1008 کلاف 6.5 ذوب آهن - اصفهان ذوب آهن اصفهان 0 تومان
میلگرد کلاف ذوب آهن سایز 8 کلاف 8 ذوب آهن - اصفهان ذوب آهن اصفهان 0 تومان
میلگرد کلاف ذوب آهن سایز 10 کلاف 10 ذوب آهن - اصفهان ذوب آهن اصفهان 0 تومان
میلگرد کلاف ذوب آهن سایز 12 کلاف 12 ذوب آهن - اصفهان ذوب آهن اصفهان 0 تومان
میلگرد کلاف گروه ملی صنعتی فولاد ایران سایز 5.5 گرید 1008 کلاف 5.5 اهواز گروه ملی صنعتی فولاد ایران 0 تومان
میلگرد کلاف گروه ملی صنعتی فولاد ایران سایز 6.5 گرید 1008 کلاف 6.5 گروه ملی صنعتی فولاد ایران - اهواز گروه ملی صنعتی فولاد ایران 0 تومان
میلگرد کلاف گروه ملی صنعتی فولاد ایران سایز 8 کلاف 8 گروه ملی صنعتی فولاد ایران - اهواز گروه ملی صنعتی فولاد ایران 0 تومان
میلگرد کلاف کیان فولاد ابهر سایز 6.5 کلاف 6.5 کیان فولاد ابهر - ابهر (زنجان) کیان فولاد ابهر 0 تومان
میلگرد کلاف الیگودرز سایز 6.5 گرید ساختمانی کلاف 6.5 الیگودرز - الیگودرز الیگودرز 0 تومان
میلگرد کلاف الیگودرز سایز 6.5 گرید 3SP کلاف 6.5 الیگودرز - الیگودرز الیگودرز 0 تومان
میلگرد کلاف الیگودرز سایز 8 گرید A2 کلاف 8 الیگودرز - الیگودرز الیگودرز 0 تومان
میلگرد کلاف فولاد یزد سایز 5.5 گرید 1006 کلاف 5.5 کارخانه فولاد یزد 0 تومان
میلگرد کلاف فولاد یزد سایز 6.5 گرید 1008 کلاف 6.5 کارخانه فولاد یزد 0 تومان
میلگرد کلاف فولاد یزد سایز 6.5 گرید RST34 کلاف 6.5 کارخانه فولاد یزد 0 تومان
میلگرد کلاف فولاد یزد سایز 8 گرید 1006 کلاف 8 کارخانه فولاد یزد 0 تومان
میلگرد کلاف فولاد یزد سایز 10 گرید 1006 کلاف 10 کارخانه فولاد یزد 0 تومان
میلگرد کلاف امیر آباد سایز 6.5 گرید RST34 کلاف 6.5 امیرآباد - مازندران امیر آباد 0 تومان
میلگرد کلاف امیر آباد سایز 6.5 گرید 1008 کلاف 6.5 امیرآباد - مازندران امیر آباد 0 تومان
میلگرد کلاف امیر آباد سایز 6.5 گرید3SP کلاف 6.5 امیرآباد - مازندران امیر آباد 0 تومان
میلگرد کلاف امیر آباد سایز 6.5 کلاف 6.5 امیرآباد - مازندران امیر آباد 0 تومان
میلگرد کلاف امیر آباد سایز 8 کلاف 8 امیرآباد - مازندران امیر آباد 0 تومان
میلگرد کلاف امیر آباد سایز 10 کلاف 10 امیرآباد - مازندران امیر آباد 0 تومان
میلگرد کلاف امیر آباد سایز 12 کلاف 12 امیرآباد - مازندران امیر آباد 0 تومان
میلگرد کلاف نطنز سایز 6.5 گرید 1008 کلاف 6.5 نطنز - نطنز نطنز 0 تومان
میلگرد کلاف نطنز سایز 8 گرید 1008 کلاف 8 نطنز - نطنز نطنز 0 تومان
میلگرد کلاف نطنز سایز 10 گرید 1008 کلاف 10 نطنز - نطنز نطنز 0 تومان
میلگرد کلاف نطنز سایز 6.5 گرید 1008 کلاف 6.5 انبار اصفهان نطنز 0 تومان
میلگرد کلاف نطنز سایز 6.5 گرید 1006 کلاف 6.5 نطنز - نطنز نطنز 0 تومان
میلگرد کلاف ابهر سایز 5.5 گرید RST34 کلاف 5.5 ابهر - فولاد کاران افق ابهر 0 تومان
میلگرد کلاف ابهر سایز 6.5 گرید RST34 کلاف 6.5 ابهر - فولاد کاران افق ابهر 0 تومان
میلگرد کلاف ابهر سایز 6.5 گرید 3SP کلاف 6.5 ابهر - فولاد کاران افق ابهر 0 تومان
میلگرد کلاف ابهر سایز 6.5 گرید 5SP کلاف 6.5 ابهر - فولاد کاران افق ابهر 0 تومان
میلگرد کلاف ابهر سایز 8 گرید RST34 کلاف 8 ابهر - فولاد کاران افق ابهر 0 تومان
میلگرد کلاف ابهر سایز 10 گرید RST34 کلاف 10 ابهر - فولاد کاران افق ابهر 0 تومان