تیر آهن

قیمت تیر آهن
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1 سال پیش روز پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
تیرآهن هاش سبک(hea) سایز 100 میلی متر ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری تیر آهن 100 میلی متر ذوب آهن - اصفهان ذوب آهن اصفهان 0 تومان
تیرآهن هاش سبک(hea) سایز 120 میلی متر ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری تیر آهن 120 میلی متر ذوب آهن - اصفهان ذوب آهن اصفهان 0 تومان
تیرآهن هاش سبک(hea) سایز 140 میلی متر ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری تیر آهن 140 میلی متر ذوب آهن - اصفهان ذوب آهن اصفهان 23,900 تومان
تیرآهن هاش سبک(hea) سایز 160 میلی متر ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری تیر آهن 160 میلی متر ذوب آهن - اصفهان ذوب آهن اصفهان 0 تومان
تیرآهن هاش سبک(hea) سایز 180 میلی متر ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری تیر آهن 180 میلی متر ذوب آهن - اصفهان ذوب آهن اصفهان 16,000 تومان
تیرآهن هاش سبک(hea) سایز 200 میلی متر ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری تیر آهن 200 میلی متر ذوب آهن - اصفهان ذوب آهن اصفهان 24,000 تومان
تیرآهن هاش سبک(hea) سایز 220 میلی متر ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری تیر آهن 220 میلی متر ذوب آهن - اصفهان ذوب آهن اصفهان 0 تومان
تیرآهن هاش سبک(hea) سایز 240 میلی متر ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری تیر آهن 240 میلی متر ذوب آهن - اصفهان ذوب آهن اصفهان 0 تومان
تیرآهن هاش سبک(hea) سایز 260 میلی متر ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری تیر آهن 260 میلی متر ذوب آهن - اصفهان ذوب آهن اصفهان 0 تومان
تیرآهن هاش سبک(hea) سایز 280 میلی متر ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری تیر آهن 280 میلی متر ذوب آهن - اصفهان ذوب آهن اصفهان 0 تومان
تیرآهن هاش سبک(hea) سایز 300 میلی متر ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری تیر آهن 300 میلی متر ذوب آهن - اصفهان ذوب آهن اصفهان 0 تومان
تیرآهن هاش سبک(hea) سایز 320 میلی متر ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری تیر آهن 320 میلی متر ذوب آهن - اصفهان ذوب آهن اصفهان 0 تومان
تیرآهن هاش سبک(hea) سایز 340 میلی متر ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری تیر آهن 340 میلی متر ذوب آهن - اصفهان ذوب آهن اصفهان 0 تومان
تیرآهن هاش سبک(hea) سایز 360 میلی متر ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری تیر آهن 360 میلی متر ذوب آهن - اصفهان ذوب آهن اصفهان 0 تومان
تیرآهن هاش سبک(hea) سایز 400 میلی متر ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری تیر آهن 400 میلی متر ذوب آهن - اصفهان ذوب آهن اصفهان 0 تومان
تیرآهن هاش سبک(hea) سایز 450 میلی متر ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری تیر آهن 450 میلی متر ذوب آهن - اصفهان ذوب آهن اصفهان 0 تومان
تیرآهن هاش سبک(hea) سایز 500 میلی متر ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری تیر آهن 500 میلی متر ذوب آهن - اصفهان ذوب آهن اصفهان 0 تومان
تیرآهن هاش سبک(hea) سایز 550 میلی متر ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری تیر آهن 550 میلی متر ذوب آهن - اصفهان ذوب آهن اصفهان 0 تومان
تیرآهن هاش سبک(hea) سایز 600 میلی متر ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری تیر آهن 600 میلی متر ذوب آهن - اصفهان ذوب آهن اصفهان 0 تومان
تیرآهن هاش سبک(hea) سایز 650 میلی متر ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری تیر آهن 650 میلی متر ذوب آهن - اصفهان ذوب آهن اصفهان 0 تومان
تیرآهن هاش سبک(hea) سایز 700 میلی متر ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری تیر آهن 700 میلی متر ذوب آهن - اصفهان ذوب آهن اصفهان 0 تومان
تیرآهن هاش سبک(hea) سایز 800 میلی متر ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری تیر آهن 800 میلی متر ذوب آهن - اصفهان ذوب آهن اصفهان 0 تومان
تیرآهن هاش سبک(hea) سایز 900 میلی متر ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری تیر آهن 900 میلی متر ذوب آهن - اصفهان ذوب آهن اصفهان 0 تومان
تیرآهن هاش سبک(hea) سایز 1000 میلی متر ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری تیر آهن 1000 میلی متر ذوب آهن - اصفهان ذوب آهن اصفهان 0 تومان
تیرآهن هاش سنگین(heb) سایز 100 میلی متر ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری تیر آهن 100 میلی متر ذوب آهن - اصفهان ذوب آهن اصفهان 0 تومان
تیرآهن هاش سنگین(heb) سایز 120 میلی متر ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری تیر آهن 120 میلی متر ذوب آهن - اصفهان ذوب آهن اصفهان 0 تومان
تیرآهن هاش سنگین(heb) سایز 140 میلی متر ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری تیر آهن 140 میلی متر ذوب آهن - اصفهان ذوب آهن اصفهان 0 تومان
تیرآهن هاش سنگین(heb) سایز 160 میلی متر ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری تیر آهن 160 میلی متر ذوب آهن - اصفهان ذوب آهن اصفهان 16,900 تومان
تیرآهن هاش سنگین(heb) سایز 180 میلی متر ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری تیر آهن 180 میلی متر ذوب آهن - اصفهان ذوب آهن اصفهان 16,000 تومان
تیرآهن هاش سنگین(heb) سایز 200 میلی متر ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری تیر آهن 200 میلی متر ذوب آهن - اصفهان ذوب آهن اصفهان 16,900 تومان
تیرآهن هاش سنگین(heb) سایز 220 میلی متر ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری تیر آهن 220 میلی متر ذوب آهن - اصفهان ذوب آهن اصفهان 0 تومان
تیرآهن هاش سنگین(heb) سایز 240 میلی متر ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری تیر آهن 240 میلی متر ذوب آهن - اصفهان ذوب آهن اصفهان 0 تومان
تیرآهن هاش سنگین(heb) سایز 260 میلی متر ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری تیر آهن 260 میلی متر ذوب آهن - اصفهان ذوب آهن اصفهان 0 تومان
تیرآهن هاش سنگین(heb) سایز 280 میلی متر ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری تیر آهن 280 میلی متر ذوب آهن - اصفهان ذوب آهن اصفهان 0 تومان
تیرآهن هاش سنگین(heb) سایز 300 میلی متر ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری تیر آهن 300 میلی متر ذوب آهن - اصفهان ذوب آهن اصفهان 0 تومان
تیرآهن هاش سنگین(heb) سایز 320 میلی متر ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری تیر آهن 320 میلی متر ذوب آهن - اصفهان ذوب آهن اصفهان 0 تومان
تیرآهن هاش سنگین(heb) سایز 340 میلی متر ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری تیر آهن 340 میلی متر ذوب آهن - اصفهان ذوب آهن اصفهان 0 تومان
تیرآهن هاش سنگین(heb) سایز 360 میلی متر ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری تیر آهن 360 میلی متر ذوب آهن - اصفهان ذوب آهن اصفهان 0 تومان
تیرآهن هاش سنگین(heb) سایز 400 میلی متر ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری تیر آهن 400 میلی متر ذوب آهن - اصفهان ذوب آهن اصفهان 0 تومان
تیرآهن هاش سنگین(heb) سایز 450 میلی متر ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری تیر آهن 450 میلی متر ذوب آهن - اصفهان ذوب آهن اصفهان 0 تومان
تیرآهن هاش سنگین(heb) سایز 500 میلی متر ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری تیر آهن 500 میلی متر ذوب آهن - اصفهان ذوب آهن اصفهان 0 تومان
تیرآهن هاش سنگین(heb) سایز 550 میلی متر ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری تیر آهن 550 میلی متر ذوب آهن - اصفهان ذوب آهن اصفهان 0 تومان
تیرآهن هاش سنگین(heb) سایز 600 میلی متر ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری تیر آهن 600 میلی متر ذوب آهن - اصفهان ذوب آهن اصفهان 0 تومان
تیرآهن هاش سنگین(heb) سایز 650 میلی متر ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری تیر آهن 650 میلی متر ذوب آهن - اصفهان ذوب آهن اصفهان 0 تومان
تیرآهن هاش سنگین(heb) سایز 700 میلی متر ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری تیر آهن 700 میلی متر ذوب آهن - اصفهان ذوب آهن اصفهان 0 تومان
تیرآهن هاش سنگین(heb) سایز 800 میلی متر ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری تیر آهن 800 میلی متر ذوب آهن - اصفهان ذوب آهن اصفهان 0 تومان
تیرآهن هاش سنگین(heb) سایز 900 میلی متر ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری تیر آهن 900 میلی متر ذوب آهن - اصفهان ذوب آهن اصفهان 0 تومان
تیرآهن هاش سنگین(heb) سایز 1000 میلی متر ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری تیر آهن 1000 میلی متر ذوب آهن - اصفهان ذوب آهن اصفهان 0 تومان
تیرآهن سایز 14 میلی متر جهان فولاد غرب شاخه 12 متری تیر آهن 14 میلی متر جهان فولاد غرب - کرمانشاه جهان فولاد غرب 2,160,000 تومان
تیرآهن سایز 14 میلی متر جهان فولاد غرب شاخه 12 متری تیر آهن 14 میلی متر جهان فولاد غرب - کرمانشاه جهان فولاد غرب 0 تومان
تیرآهن سایز 14 میلی متر جهان فولاد غرب شاخه 12 متری تیر آهن 14 میلی متر جهان فولاد غرب - کرمانشاه جهان فولاد غرب 0 تومان
تیرآهن سایز 14 میلی متر جهان فولاد غرب شاخه 12 متری تیر آهن 14 میلی متر جهان فولاد غرب - کرمانشاه جهان فولاد غرب 2,320,000 تومان
تیرآهن سایز 14 میلی متر جهان فولاد غرب شاخه 12 متری تیر آهن 14 میلی متر جهان فولاد غرب - کرمانشاه جهان فولاد غرب 0 تومان
تیرآهن سایز 14 میلی متر جهان فولاد غرب شاخه 12 متری تیر آهن 14 میلی متر جهان فولاد غرب - کرمانشاه جهان فولاد غرب 0 تومان
تیرآهن سایز 16 میلی متر جهان فولاد غرب شاخه 12 متری تیر آهن 16 میلی متر جهان فولاد غرب - کرمانشاه جهان فولاد غرب 0 تومان
تیرآهن سایز 16 میلی متر جهان فولاد غرب شاخه 12 متری تیر آهن 16 میلی متر جهان فولاد غرب - کرمانشاه جهان فولاد غرب 3,060,000 تومان
تیرآهن سایز 14 میلی متر ناب تبریز شاخه 12 متری تیر آهن 14 میلی متر ناب تبریز - تبریز ناب تبریز 0 تومان
تیرآهن سایز 16 میلی متر ناب تبریز شاخه 12 متری تیر آهن 16 میلی متر ناب تبریز - تبریز ناب تبریز 18,000 تومان
تیرآهن سایز 18 میلی متر ناب تبریز شاخه 12 متری تیر آهن 18 میلی متر ناب تبریز - تبریز ناب تبریز 0 تومان
تیرآهن سایز 14 سانتی متر ظفر بناب شاخه 12 متری تیر آهن 14 سانتی متر ظفر بناب - بناب (آذربایجان شرقی) ظفر بناب 17,650 تومان
تیرآهن سایز 16 سانتی متر ظفر بناب شاخه 12 متری تیر آهن 16 سانتی متر ظفر بناب - بناب (آذربایجان شرقی) ظفر بناب 17,450 تومان
تیرآهن سایز 20 سانتی متر ظفر بناب شاخه 12 متری تیر آهن 20 سانتی متر ظفر بناب - بناب (آذربایجان شرقی) ظفر بناب 18,450 تومان
تیرآهن سایز 14 میلی متر پروفیل صنعت ماهان شاخه 12 متری تیر آهن 14 میلی متر پروفیل صنعت ماهان - تهران پروفیل صنعت ماهان 0 تومان
تیرآهن سایز 14 میلی متر پروفیل صنعت ماهان شاخه 12 متری تیر آهن 14 میلی متر پروفیل صنعت ماهان - تهران پروفیل صنعت ماهان 2,220,000 تومان
تیرآهن سایز 14 میلی متر پروفیل صنعت ماهان شاخه 12 متری تیر آهن 14 میلی متر پروفیل صنعت ماهان - تهران پروفیل صنعت ماهان 0 تومان
تیرآهن سایز 16 میلی متر پروفیل صنعت ماهان شاخه 12 متری تیر آهن 16 میلی متر پروفیل صنعت ماهان - تهران پروفیل صنعت ماهان 3,055,000 تومان
تیرآهن سایز 18 میلی متر پروفیل صنعت ماهان شاخه 12 متری تیر آهن 18 میلی متر پروفیل صنعت ماهان - تهران پروفیل صنعت ماهان 3,610,000 تومان
تیرآهن زنبوری سایز 140 میلی متر شاخه 12 متری تیر آهن 140 میلی متر انبار/ اصفهان 2,705,000 تومان
تیرآهن زنبوری سایز 160 میلی متر شاخه 12 متری تیر آهن 160 میلی متر انبار/ اصفهان 3,305,000 تومان
تیرآهن زنبوری سایز 180 میلی متر شاخه 12 متری تیر آهن 180 میلی متر انبار/ اصفهان 4,080,000 تومان
تیرآهن زنبوری سایز 200 میلی متر شاخه 12 متری تیر آهن 200 میلی متر انبار/ اصفهان 5,225,000 تومان
تیرآهن زنبوری سایز 220 میلی متر شاخه 12 متری تیر آهن 220 میلی متر انبار/ اصفهان 6,280,000 تومان
تیرآهن زنبوری سایز 240 میلی متر شاخه 12 متری تیر آهن 240 میلی متر انبار/ اصفهان 0 تومان
تیرآهن زنبوری سایز 270 میلی متر شاخه 12 متری تیر آهن 270 میلی متر انبار/ اصفهان 0 تومان
تیرآهن زنبوری سایز 300 میلی متر شاخه 12 متری تیر آهن 300 میلی متر انبار/ اصفهان 0 تومان
تیرآهن سایز 12 سانتی متر ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری تیر آهن 12 cm ذوب آهن - اصفهان ذوب آهن اصفهان 0 تومان
تیرآهن سایز 14 سانتی متر ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری تیر آهن 14 cm ذوب آهن - اصفهان ذوب آهن اصفهان 17,050 تومان
تیرآهن سایز 16 سانتی متر ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری تیر آهن 16 cm ذوب آهن - اصفهان ذوب آهن اصفهان 17,150 تومان
تیرآهن سایز 18 سانتی متر ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری تیر آهن 18 cm ذوب آهن - اصفهان ذوب آهن اصفهان 17,300 تومان
تیرآهن سایز 20 سانتی متر ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری تیر آهن 20 cm ذوب آهن - اصفهان ذوب آهن اصفهان 0 تومان
تیرآهن سایز 22 سانتی متر ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری تیر آهن 22 cm ذوب آهن - اصفهان ذوب آهن اصفهان 19,600 تومان
تیرآهن سایز 24 سانتی متر ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری تیر آهن 30 cm ذوب آهن - اصفهان ذوب آهن اصفهان 19,100 تومان
تیرآهن سایز 27 سانتی متر ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری تیر آهن 30 cm ذوب آهن - اصفهان ذوب آهن اصفهان 18,400 تومان
تیرآهن سایز 30 سانتی متر ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری تیر آهن 30 cm ذوب آهن - اصفهان ذوب آهن اصفهان 0 تومان
تیرآهن سایز 12 سانتی متر ذوب آهن شاخه 12 متری تیر آهن 12 cm انبار اصفهان آهن ذوب آهن 0 تومان
تیرآهن سایز 14 سانتی متر ذوب آهن شاخه 12 متری تیر آهن 14 cm انبار اصفهان آهن ذوب آهن 2,635,000 تومان
تیرآهن سایز 16 سانتی متر ذوب آهن شاخه 12 متری تیر آهن 16 cm انبار اصفهان آهن ذوب آهن 3,235,000 تومان
تیرآهن سایز 20 سانتی متر ذوب آهن شاخه 12 متری تیر آهن 20 cm انبار اصفهان آهن ذوب آهن 5,155,000 تومان
تیرآهن سایز 22 سانتی متر ذوب آهن شاخه 12 متری تیر آهن 22 cm انبار اصفهان آهن ذوب آهن 6,210,000 تومان
تیرآهن سایز 24 سانتی متر ذوب آهن شاخه 12 متری تیر آهن 24 cm انبار اصفهان آهن ذوب آهن 7,210,000 تومان
تیرآهن سایز 27 سانتی متر ذوب آهن شاخه 12 متری تیر آهن 27 cm انبار اصفهان آهن ذوب آهن 8,210,000 تومان
تیرآهن سایز 30 سانتی متر ذوب آهن شاخه 12 متری تیر آهن 30 cm انبار اصفهان آهن ذوب آهن 0 تومان
محصول تیر آهن 20*10 کارخانه تهران تعاونی فولاد علویجه 1,500,000 تومان