ورق گالوانیزه

قیمت ورق گالوانیزه
تاریخ آخرین بروزرسانی : 3 ماه پیش روز پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد ضخامت 0.40 میلی متر عرض 1 ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد 0 تومان
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.50 میلی متر عرض 1.25 ورق گالوانیزه کاشان 0 تومان
ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد ضخامت 0.50 میلی متر عرض 1 ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد 0 تومان
ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد ضخامت 0.50 میلی متر عرض 1.25 ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد 0 تومان
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه اصفهان ضخامت 0.5 میلی متر عرض 1 ورق گالوانیزه فولاد مبارکه اصفهان 0 تومان
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.55 میلی متر عرض 1 ورق گالوانیزه کاشان 0 تومان
ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.60 میلی متر عرض 1.25 ورق گالوانیزه کاشان 0 تومان
ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد ضخامت 0.60 میلی متر عرض 1 ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد 0 تومان
ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد ضخامت 0.60 میلی متر عرض 1.25 ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد 0 تومان
ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد ضخامت 0.70 میلی متر عرض 1.25 ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد 0 تومان
ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد ضخامت 1میلی متر عرض 1.25 ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد 0 تومان
ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد ضخامت 1میلی متر عرض 1 ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد 0 تومان
ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد ضخامت 1.25 میلی متر عرض 1.25 ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد 0 تومان
ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد ضخامت 1.25 میلی متر عرض 1 ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد 0 تومان
ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد ضخامت 1.5 میلی متر عرض 1.25 ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد 0 تومان
ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد ضخامت 1.5 میلی متر عرض 1 ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد 0 تومان
ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد ضخامت 2 میلی متر عرض 1.25 ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد 0 تومان
ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد ضخامت 2 میلی متر عرض 1 ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد 0 تومان