ورق آجدار

قیمت ورق آجدار
تاریخ آخرین بروزرسانی : 2 ماه پیش روز پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
ورق آجدار پرسی فولاد مبارکه اصفهان ضخامت 2 میلی متر ابعاد 1*2 ورق آجدار انبار اصفهان فولاد مبارکه اصفهان 0 تومان
ورق آجدار پرسی فولاد مبارکه اصفهان ضخامت 2 میلی متر ابعاد 6*1.25 ورق آجدار انبار اصفهان فولاد مبارکه اصفهان 0 تومان
ورق آجدار پرسی فولاد مبارکه اصفهان ضخامت 3 میلی متر ابعاد 6*1.5 ورق آجدار انبار اصفهان فولاد مبارکه اصفهان 0 تومان
ورق آجدار پرسی فولاد مبارکه اصفهان ضخامت 4 میلی متر عرض 1 ورق آجدار انبار اصفهان فولاد مبارکه اصفهان 0 تومان
ورق آجدار پرسی فولاد مبارکه اصفهان ضخامت 4 میلی متر ابعاد 6*1.5 ورق آجدار انبار اصفهان فولاد مبارکه اصفهان 0 تومان
ورق آجدار فابریک فولاد مبارکه ضخامت 2 میلی متر ابعاد 2*1 ورق آجدار انبار اصفهان فولاد مبارکه 0 تومان
ورق آجدار فابریک فولاد مبارکه ضخامت 2.5 میلی متر ابعاد 2*1 ورق آجدار انبار اصفهان فولاد مبارکه 0 تومان
ورق آجدار فابریک فولاد مبارکه ضخامت 3 میلی متر ابعاد 2*1 ورق آجدار انبار اصفهان فولاد مبارکه 0 تومان
ورق آجدار فابریک فولاد مبارکه ضخامت 3 میلی متر ابعاد 1.25*2.5 ورق آجدار انبار اصفهان فولاد مبارکه 0 تومان
ورق آجدار فابریک فولاد مبارکه ضخامت 3 میلی متر ابعاد 6*1.25 ورق آجدار انبار اصفهان فولاد مبارکه 0 تومان
ورق آجدار فابریک فولاد مبارکه ضخامت 3 میلی متر ابعاد 6*1.5 ورق آجدار انبار اصفهان فولاد مبارکه 0 تومان
ورق آجدار فابریک فولاد مبارکه ضخامت 4 میلی متر ابعاد 6*1.5 ورق آجدار انبار اصفهان فولاد مبارکه 0 تومان
ورق آجدار فابریک فولاد مبارکه ضخامت 4 میلی متر ابعاد 6*1.25 ورق آجدار انبار اصفهان فولاد مبارکه 0 تومان
ورق آجدار فابریک فولاد مبارکه ضخامت 4 میلی متر ابعاد 2*1 ورق آجدار انبار اصفهان فولاد مبارکه 0 تومان
ورق آجدار فابریک فولاد مبارکه ضخامت 5 میلی متر ابعاد 6*1.25 ورق آجدار انبار اصفهان فولاد مبارکه 0 تومان
ورق آجدار فابریک فولاد مبارکه ضخامت 5 میلی متر ابعاد 6*1.5 ورق آجدار انبار اصفهان فولاد مبارکه 0 تومان
ورق آجدار فابریک فولاد مبارکه ضخامت 6 میلی متر عرض 1.5 ورق آجدار انبار اصفهان فولاد مبارکه 0 تومان
ورق آجدار فابریک فولاد مبارکه ضخامت 10 میلی متر ابعاد 6*1.5 ورق آجدار انبار اصفهان فولاد مبارکه 0 تومان