لوله گالوانیزه

قیمت لوله گالوانیزه
تاریخ آخرین بروزرسانی : 2 ماه پیش روز پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
لوله گالوانیزه 1.2 اینچ ضخامت 2 سایز 21.3 شاخه 6 متری لوله گالوانیزه 21.3 میلی متر اصفهان 0 تومان
لوله گالوانیزه 1.2 اینچ ضخامت 2.5 سایز 21.3 شاخه 6 متری لوله گالوانیزه 21.3 میلی متر اصفهان 0 تومان
لوله گالوانیزه 3.4 اینچ ضخامت 2 سایز 26.7 شاخه 6 متری لوله گالوانیزه 26.7 میلی متر اصفهان 0 تومان
لوله گالوانیزه 3.4 اینچ ضخامت 2.5 سایز 26.7 شاخه 6 متری لوله گالوانیزه 26.7 میلی متر اصفهان 0 تومان
لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2 سایز 33.4 شاخه 6 متری لوله گالوانیزه 33.4 میلی متر اصفهان 0 تومان
لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2.5 سایز 33.4 شاخه 6 متری لوله گالوانیزه 33.4 میلی متر اصفهان 0 تومان
لوله گالوانیزه 1/1.4 اینچ ضخامت 2 سایز 42.2 شاخه 6 متری لوله گالوانیزه 42.2 میلی متر اصفهان 0 تومان
لوله گالوانیزه 1/1.4 اینچ ضخامت 2.5 سایز 42.2 شاخه 6 متری لوله گالوانیزه 42.2 میلی متر اصفهان 0 تومان
لوله گالوانیزه 1/1.2 اینچ ضخامت 2 سایز 48.3 شاخه 6 متری لوله گالوانیزه 48.3 میلی متر اصفهان 0 تومان
لوله گالوانیزه 1/1.2 اینچ ضخامت 2.5 سایز 48.3 شاخه 6 متری لوله گالوانیزه 48.3 میلی متر اصفهان 0 تومان
لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 2 سایز 60.3 شاخه 6 متری لوله گالوانیزه 60.3 میلی متر اصفهان 0 تومان
لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 2.5 سایز 60.3 شاخه 6 متری لوله گالوانیزه 60.3 میلی متر اصفهان 0 تومان