قوطی گالوانیزه

قیمت قوطی گالوانیزه
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1 سال پیش روز پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
قوطی گالوانیزه 20*20 ضخامت 2 شاخه 6 متری قوطی گالوانیزه 20*20 کارخانه 0 تومان
قوطی گالوانیزه 40*40 ضخامت 2 شاخه 6 متری قوطی گالوانیزه 40*40 کارخانه 0 تومان
قوطی گالوانیزه 40*80 ضخامت 2 شاخه 6 متری قوطی گالوانیزه 40*80 کارخانه 0 تومان
قوطی گالوانیزه 60*60 ضخامت 2 شاخه 6 متری قوطی گالوانیزه 60*60 کارخانه 0 تومان
قوطی گالوانیزه 70*70 ضخامت 2 شاخه 6 متری قوطی گالوانیزه 70*70 کارخانه 0 تومان
قوطی گالوانیزه 80*80 ضخامت 2 شاخه 6 متری قوطی گالوانیزه 80*80 کارخانه 0 تومان
قوطی گالوانیزه 20*20 ضخامت 2.5 شاخه 6 متری قوطی گالوانیزه 20*20 کارخانه 0 تومان
قوطی گالوانیزه 40*40 ضخامت 2.5 شاخه 6 متری قوطی گالوانیزه 40*40 کارخانه 0 تومان
قوطی گالوانیزه 40*80 ضخامت 2.5 شاخه 6 متری قوطی گالوانیزه 40*80 کارخانه 0 تومان
قوطی گالوانیزه 60*60 ضخامت 2.5 شاخه 6 متری قوطی گالوانیزه 60*60 کارخانه 0 تومان
قوطی گالوانیزه 70*70 ضخامت 2.5 شاخه 6 متری قوطی گالوانیزه 70*70 کارخانه 0 تومان
قوطی گالوانیزه 80*80 ضخامت 2.5 شاخه 6 متری قوطی گالوانیزه 80*80 کارخانه 0 تومان