قوطی صنعتی

قیمت قوطی صنعتی
تاریخ آخرین بروزرسانی : 2 ماه پیش روز پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
قوطی صنعتی با ورق روغنی(قوطی مبلی) 20*20 ضخامت 0.9 الی 1.25 شاخه 6 متری قوطی صنعتی 20*20 تهران 0 تومان
قوطی صنعتی با ورق روغنی(قوطی مبلی) 30*20 ضخامت 0.9 الی 1.25 شاخه 6 متری قوطی صنعتی 30*20 تهران 0 تومان
قوطی صنعتی با ورق روغنی(قوطی مبلی) 30*30 ضخامت 0.9 الی 1.25 شاخه 6 متری قوطی صنعتی 30*30 تهران 0 تومان
قوطی صنعتی با ورق روغنی(قوطی مبلی) 40*20 ضخامت 0.9 الی 1.25 شاخه 6 متری قوطی صنعتی 40*20 تهران 0 تومان
قوطی صنعتی با ورق روغنی(قوطی مبلی) 40*40 ضخامت 0.9 الی 1.25 شاخه 6 متری قوطی صنعتی 40*40 تهران 0 تومان
قوطی صنعتی با ورق روغنی(قوطی مبلی) 50*50 ضخامت 0.9 الی 1.25 شاخه 6 متری قوطی صنعتی 50*50 تهران 0 تومان
قوطی صنعتی با ورق روغنی(قوطی مبلی) 60*40 ضخامت 0.9 الی 1.25 شاخه 6 متری قوطی صنعتی 60*40 تهران 0 تومان
قوطی صنعتی با ورق روغنی(قوطی مبلی) 60*60 ضخامت 0.9 الی 1.25 شاخه 6 متری قوطی صنعتی 60*60 تهران 0 تومان
قوطی صنعتی با ورق روغنی(قوطی مبلی) 80*40 ضخامت 0.9 الی 1.25 شاخه 6 متری قوطی صنعتی 80*40 تهران 0 تومان
قوطی صنعتی 10*20 ضخامت 2 شاخه 6 متری(تولید با ورق فولاد مبارکه اصفهان) قوطی صنعتی 20*10 اصفهان 0 تومان
قوطی صنعتی 20*30 ضخامت 2 شاخه 6 متری(تولید با ورق فولاد مبارکه اصفهان) قوطی صنعتی 20*30 اصفهان 0 تومان
قوطی صنعتی 30*30 ضخامت 2 شاخه 6 متری(تولید با ورق فولاد مبارکه اصفهان) قوطی صنعتی 30*30 اصفهان 0 تومان
قوطی صنعتی 20*40 ضخامت 2 شاخه 6 متری(تولید با ورق فولاد مبارکه اصفهان) قوطی صنعتی 20*40 اصفهان 0 تومان
قوطی صنعتی 20*20 ضخامت 2 شاخه 6 متری(تولید با ورق فولاد مبارکه اصفهان) قوطی صنعتی 20*20 اصفهان 0 تومان
قوطی صنعتی 50*50 ضخامت 2 شاخه 6 متری(تولید با ورق فولاد مبارکه اصفهان) قوطی صنعتی 50*50 اصفهان 0 تومان
قوطی صنعتی 60*60 ضخامت 2 شاخه 6 متری(تولید با ورق فولاد مبارکه اصفهان) قوطی صنعتی 60*60 اصفهان 0 تومان
قوطی صنعتی 40*40 ضخامت 2 شاخه 6 متری(تولید با ورق فولاد مبارکه اصفهان) قوطی صنعتی 40*40 اصفهان 0 تومان
قوطی صنعتی 70*70 ضخامت 2 شاخه 6 متری(تولید با ورق فولاد مبارکه اصفهان) قوطی صنعتی 70*70 اصفهان 0 تومان
قوطی صنعتی 40*80 ضخامت 2 شاخه 6 متری(تولید با ورق فولاد مبارکه اصفهان) قوطی صنعتی 40*80 اصفهان 0 تومان
قوطی صنعتی 90*90 ضخامت 2 شاخه 6 متری(تولید با ورق فولاد مبارکه اصفهان) قوطی صنعتی 90*90 اصفهان 0 تومان
قوطی صنعتی 20*20 ضخامت 2.5 شاخه 6 متری(تولید با ورق فولاد مبارکه اصفهان) قوطی صنعتی 20*20 اصفهان 0 تومان
قوطی صنعتی 20*30 ضخامت 2.5 شاخه 6 متری(تولید با ورق فولاد مبارکه اصفهان) قوطی صنعتی 30*20 اصفهان 0 تومان
قوطی صنعتی 20*40 ضخامت 2.5 شاخه 6 متری(تولید با ورق فولاد مبارکه اصفهان) قوطی صنعتی 40*20 اصفهان 0 تومان
قوطی صنعتی 30*30 ضخامت 2.5 شاخه 6 متری(تولید با ورق فولاد مبارکه اصفهان) قوطی صنعتی 30*30 اصفهان 0 تومان
قوطی صنعتی 40*40 ضخامت 2.5 شاخه 6 متری(تولید با ورق فولاد مبارکه اصفهان) قوطی صنعتی 40*40 اصفهان 0 تومان
قوطی صنعتی 70*70 ضخامت 2.5 شاخه 6 متری(تولید با ورق فولاد مبارکه اصفهان) قوطی صنعتی 70*70 اصفهان 0 تومان
قوطی صنعتی 40*60 ضخامت 2.5 شاخه 6 متری(تولید با ورق فولاد مبارکه اصفهان) قوطی صنعتی 60*40 اصفهان 0 تومان
قوطی صنعتی 80*80 ضخامت 2.5 شاخه 6 متری(تولید با ورق فولاد مبارکه اصفهان) قوطی صنعتی 80*80 اصفهان 0 تومان
قوطی صنعتی 40*80 ضخامت 2.5 شاخه 6 متری(تولید با ورق فولاد مبارکه اصفهان) قوطی صنعتی 80*40 اصفهان 0 تومان
قوطی صنعتی 40*100 ضخامت 2.5 شاخه 6 متری(تولید با ورق فولاد مبارکه اصفهان) قوطی صنعتی 100*40 اصفهان 0 تومان
قوطی صنعتی 90*90 ضخامت 2.5 شاخه 6 متری(تولید با ورق فولاد مبارکه اصفهان) قوطی صنعتی 90*90 اصفهان 0 تومان
قوطی صنعتی 50*100 ضخامت 2.5 شاخه 6 متری(تولید با ورق فولاد مبارکه اصفهان) قوطی صنعتی 100*50 اصفهان 0 تومان
قوطی صنعتی 50*100 ضخامت 3 شاخه 6 متری(تولید با ورق فولاد مبارکه اصفهان) قوطی صنعتی 100*50 اصفهان 0 تومان
قوطی صنعتی 40*100 ضخامت 3 شاخه 6 متری(تولید با ورق فولاد مبارکه اصفهان) قوطی صنعتی 100*40 اصفهان 0 تومان
قوطی صنعتی 90*90 ضخامت 3 شاخه 6 متری(تولید با ورق فولاد مبارکه اصفهان) قوطی صنعتی 90*90 اصفهان 0 تومان
قوطی صنعتی 100*100 ضخامت 3 شاخه 6 متری(تولید با ورق فولاد مبارکه اصفهان) قوطی صنعتی 100*100 اصفهان 0 تومان
قوطی صنعتی 40*80 ضخامت 3 شاخه 6 متری(تولید با ورق فولاد مبارکه اصفهان) قوطی صنعتی 80*40 اصفهان 0 تومان
قوطی صنعتی 120*120 ضخامت 3 شاخه 12 متری(تولید با ورق فولاد مبارکه اصفهان) قوطی صنعتی 120*120 اصفهان 0 تومان